پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
اخبار
جستجو در اخبار و مقالات
بررسی طرح مدیریت جامع شهری و روستایی در کمیسیون شوراها
آصفری
بررسی طرح مدیریت جامع شهری و روستایی در کمیسیون شوراها

نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها از تشکیل کارگروهی برای بررسی طرح مدیریت جامع شهری و روستایی در این کمیسیون خبر داد.  

سه شنبه، ۲۴ تیر ماه، ۱۳۹۹