پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
اخبار
جستجو در اخبار و مقالات
پیشینه تاریخی ایران و آذربایجان گسست ناپذیر است/این اقدامات آب در هاون کوبیدن رژیم صهیونیستی است
آصفری
پیشینه تاریخی ایران و آذربایجان گسست ناپذیر است/این اقدامات آب در هاون کوبیدن رژیم صهیونیستی است

پیشینه تاریخی ایران و آذربایجان گسست ناپذیر است و این اقدامات آب در هاون کوبیدن رژیم صهیونیستی است.

دوشنبه، ۱۹ آبان ماه، ۱۳۹۹