پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
اخبار
جستجو در اخبار و مقالات
در توئیتی از همسان سازی حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه ها خبر داد
آصفری
در توئیتی از همسان سازی حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه ها خبر داد

نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی در توئیتی از همسان سازی حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه ها خبرداد.

یکشنبه، ۳ اسفند ماه، ۱۳۹۹