پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
اخبار
جستجو در اخبار و مقالات
بازگشت بایدن به برجام می تواند تا حدودی بی اعتمادی دنیا به آمریکا را ترمیم کند
آصفری
بازگشت بایدن به برجام می تواند تا حدودی بی اعتمادی دنیا به آمریکا را ترمیم کند

نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تاکید کرد که بازگشت آقای بایدن به برجام می تواند تاحدودی بی اعتمادی ملت ایران به دولت آمریکا را ترمیم کند اما باید خسارت هایی که در این چند سال به ملت ایران وارد شد، جبران گردد.

دوشنبه، ۱۹ آبان ماه، ۱۳۹۹