پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
اخبار
جستجو در اخبار و مقالات
با ریاست سازمان بهزیستی کشور بر حل مسئله اشتغال معلولین تاکید شد
در جریان دیدار آصفری
با ریاست سازمان بهزیستی کشور بر حل مسئله اشتغال معلولین تاکید شد

در جریان دیدار محمدحسن آصفری، با ریاست سازمان بهزیستی کشور بر حل مسئله اشتغال و مسکن معلولین تاکید شد.  

شنبه، ۱۱ مرداد ماه، ۱۳۹۹