پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
اخبار
جستجو در اخبار و مقالات
بر دوخطه شدن راه آهن قم به اراک تاکید کرد
آصفری
بر دوخطه شدن راه آهن قم به اراک تاکید کرد

نماینده مردم اراک ،کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی به دو خطه شدن راه آهن قم به اراک تاکید کرد.

سه شنبه، ۱۴ مرداد ماه، ۱۳۹۹